دَ پيغمبرانو قيصئ

دَ کتاب مقدس نه غوره شوې قيصئ ستاسو دَ پاره

قيصئ مفت کتابونه